skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Meixue xóa Chủ đề: Sewage xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of antibiotic resistance genes and mobile genetic elements in enterococci and genomic DNA during anaerobic digestion of pharmaceutical waste sludge with different pretreatments.(Report)

Tong, Juan ; Lu, Xueting ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2017, Vol.235, p.316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.03.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, Dec 1, 2016, Vol.106, p.62(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiles and drivers of antibiotic resistance genes distribution in one-stage and two-stage sludge anaerobic digestion based on microwave-H.sub.2O.sub.2 pretreatment.(Report)

Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Wang, Yawei ; Yu, Dawei ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2017, Vol.241, p.573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, R.
  2. Wei, Yuansong
  3. Chen, Meixue
  4. Sui, Q.
  5. Wang, Rui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...