skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Chủ đề: Business Information Systems xóa Chủ đề: Service-Oriented Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services

Autili, Marco ; Caporuscio, Mauro ; Issarny, Valérie ; Berardinelli, Luca

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(2), pp.481-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0344-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Issarny, Valérie
  2. Berardinelli, L.
  3. Berardinelli, Luca
  4. Autili, Marco
  5. Caporuscio, Mauro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...