skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Sequence Alignment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equivalent Indels – Ambiguous Functional Classes and Redundancy in Databases

Assmus, Jens ; Kleffe, Jürgen ; Schmitt, Armin O ; Brockmann, Gudrun A; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062803 ; PMCID: 3642179 ; PMID: 23658777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm

Martín H, José

PLoS One, Jan 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ultra-Fast Metabolite Prediction Algorithm

Yang, Zheng Rong ; Grant, Murray; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039158 ; PMCID: 3380062 ; PMID: 22745711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourdon, Jérémie
  2. Martín H, José
  3. Martín H, José Antonio
  4. Brockmann, Ga
  5. Assmus, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...