skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa Chủ đề: Sequence Alignment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast Computation and Applications of Genome Mappability

Derrien, Thomas ; Estellé, Jordi ; Knowles, David ; Raineri, Emanuele ; Guigó, Roderic ; Ribeca, Paolo

PLoS One, Jan 2012, Vol.7(1), p.e30377 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Fragments: Functional and Structural Roles of Their Coevolution Networks.(Research Article)

Dib, Linda ; Carbone, Alessandra

PLoS ONE, Nov 5, 2012, Vol.7(11), p.e48124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guigó, R.
  2. Knowles, David G
  3. Estellé, Jordi
  4. Sola, S.M.
  5. Carbone, Alessandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...