skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainas konstitutionella sicksackande: Regimförändring och partiutveckling under semipresidentialism

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Nordisk Østforum, 2016, Vol. 30(1), pp. 18-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-7220 ; DOI: 10.17585/nof.v30.389

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types

Sedelius, Thomas ; Linde, Jonas

Democratization, 02 January 2018, Vol.25(1), pp.136-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting Power-Centres of Semi-Presidentialism: Exploring Executive Coordination in Lithuania

Raunio, Tapio ; Sedelius, Thomas

Government and Opposition, Oct 2019, pp.637-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053 ; DOI: 10.1017/gov.2017.31

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Structured Review of Semi-Presidential Studies: Debates, Results, and Missing Pieces

Åberg, Jenny ; Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

British Journal of Political Science, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; DOI: 10.1017/S0007123418000017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Semi-presidentialism and Inclusive Governance in Ukraine: Reflections for Constitutional Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-presidentialism and Inclusive Governance in Ukraine: Reflections for Constitutional Reform

Choudhry, Sujit ; Sedelius, Thomas ; Kyrychenko, Julia

ISBN: 9789176711545

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying semi-presidentialism: A systematic review of research directions and future challenges

Åberg, Jenny ; Sedelius, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Semi-Presidentialism and Governability in Transitional Regimes: Final Project Report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Presidentialism and Governability in Transitional Regimes: Final Project Report

Sedelius, Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership

Raunio, Tapio ; Sedelius, Thomas

ISBN: 978-3-030-16430-0 ; E-ISBN: 978-3-030-16431-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-16431-7

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-presidentialism and Inclusive Governance in Ukraine: Reflections for Constitutional Reform

Choudhry, Sujit ; Sedelius, Thomas ; Kyrychenko, Julia; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

ISBN: 978-91-7671-154-5

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Presidentialism and Governability in Transitional Regimes: Final Project Report

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohabitation and Conflicting Politics in French Policymaking

Sedelius, Thomas

West European Politics, 03 July 2016, Vol.39(4), pp.905-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402382.2016.1166735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...