skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Janaqi, Stefan xóa Chủ đề: Semantic Similarity Measures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Theoretical Framework To Generic Semantic Measures Library

Harispe, Sébastien ; Janaqi, Stefan ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky; Ranwez, Sylvie (Editor)

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops, 31 July 2013, Vol.8186, pp.739-742 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8_98

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montmain, J.
  2. Ranwez, S.
  3. Harispe, S.
  4. Janaqi, Stefan
  5. Ranwez, Sylvie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...