skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Chủ đề: International Law xóa Chủ đề: Self-Determination xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the Participation of Indigenous Peoples at the Intergovernmental Level to Strengthen Self-Determination: Lessons from the Arctic

Cambou, Dorothée

Nordic Journal of International Law, March 2018, Vol.87(1), pp.26-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08701002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities' Claim to Secession by Virtue of the Right to Self-Determination: Asian Perspectives with Special Reference to Kosovo and Sri Lanka

Welhengama, Gnanapala ; Pillay, Nirmala

Nordic Journal of International Law, 2013, Vol.82(2), pp.249-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08202003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Determination of Colonial Peoples The Case of Greenland Revisited

Rytter, Jens Elo

Nordic Journal of International Law, 2008, Vol.77(4), pp.365-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Welhengama, Gnanapala
  2. Rytter, Jens Elo
  3. Pillay, Nirmala
  4. Rytter, J.E.
  5. Pillay, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...