skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Chủ đề: Segmentation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative telemedicine for interactive multiuser segmentation of volumetric medical images

Han, Seunghyun ; Nijdam, Niels ; Schmid, Jérôme ; Kim, Jinman ; Magnenat-Thalmann, Nadia

The Visual Computer, 2010, Vol.26(6), pp.639-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-010-0445-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast level set image and video segmentation using new evolution indicator operators

Xiao, Chunxia ; Gan, Jiajia ; Hu, Xiangyun

The Visual Computer, 2013, Vol.29(1), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0672-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal estimation in 3 D discrete space

Yagel, Roni ; Cohen, Daniel ; Kaufman, Arie

The Visual Computer, 1992, Vol.8(5), pp.278-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01897115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpolation and parallel adjustment of center-sampled trees with new balancing constraints

Kim, Byungmoon ; Tsiotras, Panagiotis ; Hong, Jeong-Mo ; Song, Oh-young

The Visual Computer, 2015, Vol.31(10), pp.1351-1363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-014-1018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesh analysis using geodesic mean-shift

Shamir, Ariel ; Shapira, Lior ; Cohen-Or, Daniel

The Visual Computer, 2006, Vol.22(2), pp.99-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-006-0370-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shamir, Ariel
  2. Shamir, A.
  3. Hong, Jeong-Mo
  4. Gan, Jiajia
  5. Cohen-Or, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...