skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Sediments and Sedimentation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the inception of sediment transport by image processing techniques

Pilotti, M. ; Menduni, G. ; Castelli, E.

Experiments in Fluids, 1997, Vol.23(3), pp.202-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0723-4864 ; E-ISSN: 1432-1114 ; DOI: 10.1007/s003480050103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pilotti, M
  2. G. Menduni
  3. M. Pilotti
  4. Menduni, G
  5. Castelli, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...