skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: 环境科学学报(英文版) xóa Chủ đề: Sediment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes

Ye, Feng ; Huang, Xiaoping ; Zhang, Dawen ; Tian, Lei ; Zeng, Yanyi

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60783-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals partitioning in the sediments of Izmir Inner Bay

Guven, Duyusen E ; Akinci, Gorkem

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.413-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62072-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical trends of heavy metal contamination and their sources in lacustrine sediment from Xijiu Lake, Taihu Lake Catchment, China

Bing, Haijian ; Wu, Yanhong ; Sun, Zhaobin ; Yao, Shuchun

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(10), pp.1671-1678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60593-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination by persistent toxic substances in surface sediment of urban rivers in Chaohu City, China

Li, Feipeng ; Zhang, Haiping ; Meng, Xiangzhou ; Chen, Ling ; Yin, Daqiang

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1934-1941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Yanhong
  2. Shan, Baoqing
  3. Akinci, Gorkem
  4. Chen, Ling
  5. Meng, Xiangzhou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...