skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Security and Cryptology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Progress in WWW Research and Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in WWW Research and Development

Zhang, Y.; Yu, G.; Bertino, E.; Xu, G.

978-3-540-78848-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26434

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bertino, E.
  2. Xu, G.
  3. Yu, G.
  4. Zhang, Y.

theo chủ đề:

  1. Computer science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...