skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Saund, Eric xóa Chủ đề: Seals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zum Editieren elektronischer Bilder
Système et procédé d'édition d'images électroniques
System and method for editing electronic images

Saund, Eric ; Moran, Thomas P ; Larner, Daniel L ; Mahoney, James V ; Fleet, David J ; Popat, Ashok C

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur dynamischen Beibehaltung mehrfacher struktureller Interpretationen in einem Grafiksystem

Saund, Eric ; Moran, Thomas Patrick ; Becker, Craig David

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for dynamically maintaining multiple structural interpretations in graphics system

Saund; Eric ; Moran; Thomas P ; Becker; Craig D

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Gerät zum Konvertieren digitaler Bilder von Handzeichnungen zur weiteren Verwendung in einem strukturierten Text/Graphik Editor

Saund, Eric ; Moran, Thomas P ; Larner, Daniel L ; Mahoney, James V ; Cass, Todd A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zum Editieren elektronischer Bilder
Système et procédé d'édition d'images électroniques
System and method for editing electronic images

Saund, Eric ; Moran, Thomas P ; Larner, Daniel L ; Mahoney, James V ; Fleet, David J ; Popat, Ashok C

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zum Editieren elektronischer Bilder
Système et procédé d'édition d'images électroniques
System and method for editing electronic images

Saund, Eric ; Moran, Thomas P ; Larner, Daniel L ; Mahoney, James V ; Fleet, David J ; Popat, Ashok C

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1999  (2)
 3. 2000đến2000  (1)
 4. 2001đến2003  (3)
 5. Sau 2003  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (11)
 2. English  (10)
 3. French  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saund; Eric
 2. Moran; Thomas P
 3. Mahoney, James V
 4. Larner, Daniel L
 5. Cass, Todd A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...