skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Seafood xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human dietary exposure to heavy metals via the consumption of greenshell mussels (Perna canaliculus Gmelin 1791) from the Bay of Islands, northern New Zealand.(Report)

Whyte, Adele L. H. ; Hook, G. Raumati ; Greening, Gail E. ; Gibbs - Smith, Emma ; Gardner, Jonathan P. A.

Science of the Total Environment, The, July 1, 2009, Vol.407(14), p.4348(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Arsenic Exposure from Consumption of Seafood from Vieques-Puerto Rico: A Pilot Biomonitoring Study Using Different Biomarkers.(Report)

Mansilla-Rivera, Imar ; Nazario, Cruz M. ; Ramirez-Marrero, Farah A. ; Crespo, Carlos J. ; Rodriguez-Sierra, Carlos J.

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, Vol.66(2), p.162(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...