skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol. 5(3-4), pp. 143-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...