skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Chủ đề: Sciences of the Universe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of Random Wave Fields in the Water of Finite Depth

Dutykh, Denys

Procedia IUTAM, 2014, Vol.11, pp.34-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Geophysical Research Letters, 28 June 2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential flows in electrohydrodynamics

Hunt, Matthew ; Dutykh, Denys

Physics Letters A, 02 May 2014, Vol.378(24-25), pp.1721-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2014.04.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, January 2014, Vol.51(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct dynamical energy cascade in the modified KdV equation

Dutykh, Denys ; Tobisch, Elena

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 March 2015, Vol.297, pp.76-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derivation of dissipative Boussinesq equations using the Dirichlet-to-Neumann operator approach

Dutykh, Denys ; Goubet, Olivier

Mathematics and Computers in Simulation, September 2016, Vol.127, pp.80-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2013.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sedimentary layering on tsunami generation

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010, Vol.199(21), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2009.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Wave Impact on a Rigid Wall Using a Two–phase Compressible SPH Method

Rafiee, Ashkan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Procedia IUTAM, 2015, Vol.18, pp.123-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq modeling of surface waves due to underwater landslides

Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik; Kalisch, Henrik (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 11, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5194/npg-20-267-2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalized solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel; Dutykh, Denys (Editor)

Wave Motion, 01 September 2016, Vol.65, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The VOLNA code for the numerical modeling of tsunami waves: Generation, propagation and inundation

Dutykh, Denys ; Poncet, Raphaël ; Dias, Frédéric

European Journal of Mechanics / B Fluids, 2011, Vol.30(6), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546 ; E-ISSN: 1873-7390 ; DOI: 10.1016/j.euromechflu.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of the finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2013, Vol.27(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-011-0252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid ; Shokin, Yuriy; Dutykh, Denys (Editor)

Ocean Modelling, 01 October 2012, Vol.56, pp.43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003 ; E-ISSN: 1463-5011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow water equations for large bathymetry variations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/44/33/332001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the modelling of tsunami generation and tsunami inundation

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; O'Brien, Laura ; Renzi, Emiliano ; Stefanakis, Themistoklis; Dutykh, Denys (Editor)

Procedia IUTAM, 28 February 2014, Vol.10, pp.338-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Runup Amplification By Resonant Wave Interactions

Stefanakis, Themistoklis ; Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 24, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.124502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (7)
 3. 2011đến2012  (8)
 4. 2013đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Book Chapters  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D
 3. Dias, F
 4. Dias, Frédéric
 5. Mitsotakis, Dimitrios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...