skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variational Methods for Non-Linear Least-Squares

Al-Baali, M ; Fletcher, R

Journal of the Operational Research Society, 01 May 1985, Vol.36(5), pp.405-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-5682 ; E-ISSN: 1476-9360 ; DOI: 10.1057/jors.1985.68

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guanylate cyclase: inhibition by light in retinal photoreceptors

Bensinger, R E ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 11 January 1974, Vol.183(4120), pp.86-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4148703 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rod-cone dysplasia in Irish setters: a defect in cyclic GMP metabolism in visual cells

Aquirre, G ; Farber, D ; Lolley, R ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 22 September 1978, Vol.201(4361), pp.1133-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 210508 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Practical Methods of Optimization. Vol. 1: Unconstrained Optimization
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Methods of Optimization. Vol. 1: Unconstrained Optimization

Williams, T. M. ; Fletcher, R.

The Journal of the Operational Research Society, 05/1981, Vol.32(5), p.417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01605682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2581560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Practical Methods of Optimization. Vol. 2 -- Constrained Optimization
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Methods of Optimization. Vol. 2 -- Constrained Optimization

Williams, T. M. ; Fletcher, R.

The Journal of the Operational Research Society, 07/1982, Vol.33(7), p.675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01605682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2581735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R.
  2. Chader, G J
  3. Williams, T. M
  4. Fletcher, R T
  5. T. M. Williams

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...