skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 14.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link Gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edge gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edge gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDGE GESTURES

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link Gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link Gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp Gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link Gestures

Hinckley Kenneth P ; Yatani Koji ; Allen Andrew S ; Harris Jonathan R ; Petschnigg Georg F

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STANDARD GESTURES

Latta Stephen G ; Tsunoda Kudo ; Geisner Kevin ; Markovic Relja ; Bennett Darren

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STANDARDGESTEN
GESTES STANDARD
STANDARD GESTURES

Latta, Stephen G ; Tsunoda, Kudo ; Geisner, Kevin ; Markovic, Relja ; Bennett, Darren

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STANDARDGESTEN
GESTES STANDARD
STANDARD GESTURES

Latta, Stephen G ; Tsunoda, Kudo ; Geisner, Kevin ; Markovic, Relja ; Bennett, Darren

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Gestures

Latta Stephen G ; Tsunoda Kudo ; Geisner Kevin ; Markovic Relja ; Bennett Darren Alexander

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GESTES STANDARD
STANDARD GESTURES

Latta, Stephen G ; Tsunoda, Kudo ; Geisner, Kevin ; Markovic, Relja ; Bennett, Darren

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STANDARDGESTEN
GESTES STANDARD
STANDARD GESTURES

Latta, Stephen G ; Tsunoda, Kudo ; Geisner, Kevin ; Markovic, Relja ; Bennett, Darren

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDGE GESTURES

Hinckley, Kenneth P ; Yatani, Koji ; Petschnigg, Georg F

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDGE GESTURES

Hinckley, Kenneth P ; Yatani, Koji ; Petschnigg, Georg F

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FINGERPRINT GESTURES

Alten Brett

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (13)
 2. 1987đến1994  (56)
 3. 1995đến2002  (343)
 4. 2003đến2011  (2.323)
 5. Sau 2011  (11.447)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (14.165)
 2. Bài báo  (16)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.216)
 2. Chinese  (3.621)
 3. French  (2.729)
 4. German  (1.493)
 5. Korean  (578)
 6. Japanese  (322)
 7. Russian  (86)
 8. Spanish  (64)
 9. Portuguese  (39)
 10. Polish  (10)
 11. Italian  (7)
 12. Norwegian  (5)
 13. Hebrew  (5)
 14. Ukrainian  (4)
 15. Dutch  (3)
 16. Romanian  (2)
 17. Czech  (1)
 18. Turkish  (1)
 19. Danish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ording Bas
 2. Christie Greg
 3. Forstall Scott
 4. Van Os Marcel
 5. Hinckley Kenneth P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...