skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Chủ đề: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island

Magli, Giulio

ISBN: 978-0-387-76564-8 ; E-ISBN: 978-0-387-76566-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-76566-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Per una storia della geofisica italiana: La nascita dell’Istituto Nazionale di Geofisica (1936) e la figura di Antonino Lo Surdo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Per una storia della geofisica italiana: La nascita dell’Istituto Nazionale di Geofisica (1936) e la figura di Antonino Lo Surdo

Martin, Franco ; Calcara, Geppi

ISBN: 978-88-470-1577-7 ; E-ISBN: 978-88-470-1578-4 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1578-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martin, Franco
  2. Calcara, Geppi
  3. Foresta Martin, Franco
  4. Magli, Giulio
  5. Martin, Franco Foresta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...