skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Chủ đề: Schwermetalle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of arsenite to arsenate in growth medium and groundwater using a novel arsenite-oxidizing diazotrophic bacterium isolated from soil

Bahar, Md Mezbaul ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

International Biodeterioration & Biodegradation, January 2016, Vol.106, pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8305 ; E-ISSN: 1879-0208 ; DOI: 10.1016/j.ibiod.2015.10.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of PAH degradation by a new acid-metal-tolerant Trabulsiella isolated from the MGP site soil and identification of its potential to fix nitrogen and solubilize phosphorous

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 15 April 2016, Vol.307, pp.99-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.12.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrosequencing analysis of bacterial diversity in soils contaminated long-term with PAHs and heavy metals: Implications to bioremediation

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 05 November 2016, Vol.317, pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by novel bacterial consortia tolerant to diverse physical settings – Assessments in liquid- and slurry-phase systems

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

International Biodeterioration & Biodegradation, March 2016, Vol.108, pp.149-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8305 ; E-ISSN: 1879-0208 ; DOI: 10.1016/j.ibiod.2015.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of antioxidant activity, minerals, phenols and flavonoid contents of common plant/tree waste extracts

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Nirola, Ramkrishna ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi

Industrial Crops & Products, May 2016, Vol.83, pp.630-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6690 ; E-ISSN: 1872-633X ; DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.12.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Megharaj, Mallavarapu
  2. Megharaj, M.
  3. Naidu, Ravi
  4. Naidu, R.
  5. Thavamani, Palanisami

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...