skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of nutrition education xóa Chủ đề: Schema Alimentaire xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an interactive, self-administered computerized food frequency questionnaire for use with low-income women.

Suitor C.W. ; Gardner J.D. ; National Academy Of Sciences, Washington, Dc

Journal of nutrition education, 1992, Vol.24(2), pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutritional status of children: what do we know?

Mcpherson , R.S. ; Montgomery , D.H. ; Nichaman , M.Z.

Journal of nutrition education, 1995, Vol.(5), pp.225-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gardner J.D.
  2. Mcpherson , R.S.
  3. Gardner, J.D.
  4. Montgomery , D.H.
  5. Gardner, Jane D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...