skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Sarcoplasmic Reticulum xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phospholamban: A Promising Therapeutic Target in Heart Failure?

Schmidt, Albrecht ; Edes, Istvan ; Kranias, Evangelia

Cardiovascular Drugs and Therapy, 2001, Vol.15(5), pp.387-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3206 ; E-ISSN: 1573-7241 ; DOI: 10.1023/A:1013381204658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian ; Kranias, Evangelia

Molecular and Cellular Biochemistry, 2003, Vol.242(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1023/A:1021196402952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kranias, Evangelia G
  2. Kranias, Evangelia
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Kranias, E.G.
  5. Kranias, Eg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...