skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pedologie xóa Chủ đề: Salinity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Spatial variability of the physicochemical properties of a field highly affected by salinity in North-Western Mexico]. [French]
Variabilite spatiale des proprietes physico-chimiques d' un champ affecte par la salinite dans le Nord-Ouest du Mexique.

Camara Duran O.A. ; Cluis D. ; Institut Technologique Du Sonora (Mexico)

Pedologie, 1992, Vol.42(2), pp.183-203

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Spatial variability of the physicochemical properties of a field highly affected by salinity in North-Western Mexico]

Camara Duran , O.A. ; Cluis , D.

Pedologie, 1992, Vol.(2), pp.183-203

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...