skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Chủ đề: Sách tra cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, J-Z. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 61, Formula Index. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Colu. : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, formula Index, January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(62) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, subject Index, P-Z. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, subject Index, J-Z. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 65, author Index. Numuerical Patent Index. Patenr Concordance. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 63, author Index. Numerical PatentIndex. Patent Concordance. July-December, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(63) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, formula Index. Index of Ring Systems. Hetero Atom in Context Index. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, author Index. Numerical Patenr Index. Patenr Concordance. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(64) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, formula Index. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, subject Index, J-Z. January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(62) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, subject Index, A-I. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, formula Index. Hanuary-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts . Vol. 61, Subject Index, A-I. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, subject Index, E-O. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, author Index, Numerical Patent Index. Patent Concordance. January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(62) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, subject Index, A-I. January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(62) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, author Index. Numerical Patent Index. Patent Concordance. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(66) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts . Vol. 61, Subject Index, J-Z. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, subject Index, A-D. Jumuary-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. American Chemical Society. Chemical Abstracts Service

theo chủ đề:

  1. Hoá học
  2. Chemistry
  3. Chỉ số

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...