skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sách tra cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol.94, Author index, A - Lea (part 1 of 2 parts). January - June, 1981

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1981 - (540 CHE(94) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 96, Patent Index. January - June, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(96) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 84, Chemical Substance Index, C-H. January-June, 1976

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1976 - (540 CHE(84) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, J-Z. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 86, formula Index, A-C15. January-June, 1977

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1977 - (540 CHE(86) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Formula Index, A - C16 (Part 1 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 96, Formula Index, A - C15 (Part 1 of 2 parts). January - June, 1982

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(96) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 104, General Subject Index, A - J (Part 1 of 2 parts). January - June, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1986 - (540 CHE(104) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 86, Chemical Substance Index, Po-Z. January-June, 1977

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1978 - (540 CHE(86) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts . Vol. 87, General Subject Index, A-J. July-December, 1977

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1978 - (540 CHE(87) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, General Subject Index, Li - Z (Part 2 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 87, author Index, M-Z. Numerical Patent Index. Patent Concordance. July-December, 1977

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1978 - (540 CHE(87) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 97, General Subject Index, A - J (Part 1 of 2 parts). July - December, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(97) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol.95, Chemical substance index, A - B (part 1 of 5 parts). July - December, 1981

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(95) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 97, general Subject Index, K - Z (Part 2 of 2 parts). July - December, 1982

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(97) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 61, Formula Index. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Colu. : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 104, General Subject Index, K - Z (Part 2 of 2 parts). January - June, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1986 - (540 CHE(104) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol.93, Chemical substance index, A - Cg (part 1 of 4 parts). July - December, 1980

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1981 - (540 CHE(93) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, General Subject Index, A - Lh (Part 1 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 84, General Subject Index, A-J. January-June, 1976

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1976 - (540 CHE(84) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (17)
 2. 1968đến1976  (23)
 3. 1977đến1979  (59)
 4. 1980đến1983  (70)
 5. Sau 1983  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (235)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. American Chemical Society. Chemical Abstracts Service
 2. American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service
 3. Weast R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...