skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baev, Pavel xóa Chủ đề: Russian Federation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega‐projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, September 2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-US summit: deadly decisions.(international military policy)

Baev, Pavel

The World Today, June, 2000, Vol.56(6), p.9(3)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics .(Brief article)(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May, 2006, Vol.43(3), p.352(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Chechnia: The Permanent Crisis. Essays on Russo-Chechen Relations.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, P
  3. Fish, Steven
  4. Pavel Baev
  5. Lieven, Anatol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...