skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Chủ đề: Russia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, November 2013, Vol.39(4), pp.403-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Golan, Guy J.
  2. Viatchaninova, E
  3. Golan, Gj
  4. Golan, G.J.
  5. Golan, Guy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...