skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Russia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rules of the Political Game in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 May 2012, Vol.50(3), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Russian Foreign Policy: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 November 2011, Vol.49(6), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490600

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and Regional Politics in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 July 2011, Vol.49(4), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the Arctic: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 March 2012, Vol.50(2), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Politics at the End of 2014: Scenarios for Future Development: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 04 July 2015, Vol.53(4), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.1080/10611940.2015.1166828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blind Alleys of Post-Soviet Development: Searching for Exits: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 March 2014, Vol.52(2), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940520200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corruption in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 July 2013, Vol.51(4), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940510400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Church, State, and Society in the East: Part 1: The Russian Orthodox Church Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 May 2014, Vol.52(3), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940520300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory, Ideology, and Conflict: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 November 2013, Vol.51(6), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940510600

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of the Russian Political System: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 May 2011, Vol.49(3), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration Policy in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 May 2013, Vol.51(3), pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940510300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine After Yushchenko: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 September 2011, Vol.49(5), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Church, State, and Society in the East: Part 2: The Western Churches: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 July 2014, Vol.52(4), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940520400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Russian Power: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 January 2012, Vol.50(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500100

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of the Russian Political System: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 March 2011, Vol.49(2), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE UNEXPECTEDLY UNDERWHELMING ROLE OF ETHNICITY IN RUSSIAN POLITICS, 1991-2011

Giuliano, Elise ; Gorenburg, Dmitry

Demokratizatsiya, Spring 2012, Vol.20(2), pp.175-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10746846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Russia's Military: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 May 2010, Vol.48(3), pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940480300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Russian History: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 July 2010, Vol.48(4), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940480400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Regional Politics in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 March 2010, Vol.48(2), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940480200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the Western World: Russian Interactions with Europe Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 November 2010, Vol.48(6), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940480600

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2003  (6)
 3. 2004đến2005  (3)
 4. 2006đến2010  (12)
 5. Sau 2010  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorenburg, Dmitry
 2. Gorenburg, D.
 3. Gorenburg, Dmitry P
 4. Gaffney, H. H.
 5. Gaffney, H H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...