skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Totalitarianism xóa Chủ đề: Romania xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictatura proletariatului în versiune româneasca (I)

Tanase, Stelian

Sfera Politicii, Jan/Feb 2013, pp.11-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petre Andrei: consecintele tragice ale unor conceptii si atitudini totalitare

Tompea, Doru

Sfera Politicii, Jun 2011, pp.112-119,158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anii comunismului târziu. O încercare de sinteza

Tanase, Stelian

Sfera Politicii, Nov/Dec 2014, pp.72-88,142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics & Societies, February 2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanase, Stelian
  2. Stoica, Catalin
  3. Stoica, Ca
  4. Tompea, Doru
  5. Stoica, Catalin Augustin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...