skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tolerance to apoptotic cells is regulated by indoleamine 2,3-dioxygenase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance to apoptotic cells is regulated by indoleamine 2,3-dioxygenase

Ravishankar, B. ; Liu, H. ; Shinde, R. ; Chandler, P. ; Baban, B. ; Tanaka, M. ; Munn, D. H. ; Mellor, A. L. ; Karlsson, M. C. I. ; Mcgaha, T. L.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/06/2012, Vol.109(10), pp.3909-3914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1117736109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
xCT deficiency accelerates chemically induced tumorigenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

xCT deficiency accelerates chemically induced tumorigenesis

Nabeyama, A. ; Kurita, A. ; Asano, K. ; Miyake, Y. ; Yasuda, T. ; Miura, I. ; Nishitai, G. ; Arakawa, S. ; Shimizu, S. ; Wakana, S. ; Yoshida, H. ; Tanaka, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/06/2010, Vol.107(14), pp.6436-6441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0912827107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A GDP/GTP exchange protein for the Rab3 small G protein family up-regulates a postdocking step of synaptic exocytosis in central synapses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A GDP/GTP exchange protein for the Rab3 small G protein family up-regulates a postdocking step of synaptic exocytosis in central synapses

Yamaguchi, K. ; Tanaka, M. ; Mizoguchi, A. ; Hirata, Y. ; Ishizaki, H. ; Kaneko, K. ; Miyoshi, J. ; Takai, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/29/2002, Vol.99(22), pp.14536-14541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.212511399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically determined chloride-sensitive hypertension and stroke

Tanaka, M ; Schmidlin, O ; Yi, S L ; Bollen, A W ; Morris, R C

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 December 1997, Vol.94(26), pp.14748-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9405684 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation

Sasaki, T. ; Nishihara, H. ; Hirakawa, M. ; Fujimura, K. ; Tanaka, M. ; Kokubo, N. ; Kimura-Yoshida, C. ; Matsuo, I. ; Sumiyama, K. ; Saitou, N. ; Shimogori, T. ; Okada, N.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/18/2008, Vol.105(11), pp.4220-4225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0709398105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Antitumor NK activation induced by the Toll-like receptor 3-TICAM-1 (TRIF) pathway in myeloid dendritic cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antitumor NK activation induced by the Toll-like receptor 3-TICAM-1 (TRIF) pathway in myeloid dendritic cells

Akazawa, T. ; Ebihara, T. ; Okuno, M. ; Okuda, Y. ; Shingai, M. ; Tsujimura, K. ; Takahashi, T. ; Ikawa, M. ; Okabe, M. ; Inoue, N. ; Okamoto-Tanaka, M. ; Ishizaki, H. ; Miyoshi, J. ; Matsumoto, M. ; Seya, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/02/2007, Vol.104(1), pp.252-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0605978104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Miyoshi, Jun
  3. Tanaka, Masato
  4. Miyoshi, J.
  5. Ishizaki, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...