skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Rodent Diseases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice

Austin, B.P. ; Garthwaite, T.L. ; Hagen, T.C. ; Stevens, J.O. ; Menahan, L.A.

Experimental Gerontology, 1/1984, Vol.19(2), pp.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05315565 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0531-5565(84)90015-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garthwaite, T.L
  2. Menahan, L.A
  3. Hagen, T.C
  4. Stevens, J.O
  5. Austin, B.P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...