skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Robots xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee ; Sim, Sungdae

Sensors, 2012, Vol.12(8), pp.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Space Classification for Network Robots in Ubiquitous Environments

Choi, Jiwon ; Cho, Seoungjae ; Chu, Phuong ; Vu, Hoang ; Um, Kyhyun ; Cho, Kyungeun; Chao, Han-Chieh

Journal of Sensors, 2015, Vol.2015, 11 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-725X ; E-ISSN: 1687-7268 ; DOI: 10.1155/2015/954920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Terrain Storage Generation from Multiple Sensors towards Mobile Robot Operation Interface

Song, Wei ; Cho, Seoungjae ; Xi, Yulong ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun

The Scientific World Journal, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537744X ; DOI: 10.1155/2014/769149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intuitive Terrain Reconstruction Using Height Observation-Based Ground Segmentation and 3D Object Boundary Estimation

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee ; Sim, Sungdae

Sensors, 2012, Vol.12(12), pp.17186-17207 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s121217186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traversable Ground Surface Segmentation and Modeling for Real-Time Mobile Mapping

Song, Wei ; Cho, Seoungjae ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee Sun ; Sim, Sungdae

International Journal of Distributed Sensor Networks, 03 April 2014, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1155/2014/795851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Robot Interaction Learning Using Demonstration-Based Learning and Q-Learning in a Pervasive Sensing Environment

Sung, Yunsick ; Cho, Seoungjae ; Um, Kyhyun ; Jeong, Young-Sik ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

International Journal of Distributed Sensor Networks, 24 November 2013, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1155/2013/782043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia System for Real-Time Photorealistic Nonground Modeling of 3D Dynamic Environment for Remote Control System

Chu, Phuong ; Cho, Seoungjae ; Sim, Sungdae ; Kwak, Kiho ; Cho, Kyungeun

Symmetry, 2018, Vol.10(4), p.83 [Tạp chí có phản biện]

DOI: Symmetry 2018, 10(4), 83; 10.3390/sym10040083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive ground segmentation method for real-time mobile robot control

Vu, Hoang ; Nguyen, Hieu Trong ; Chu, Phuong Minh ; Zhang, Weiqiang ; Cho, Seoungjae ; Park, Yong Woon ; Cho, Kyungeun

International Journal of Advanced Robotic Systems, 21 December 2017, Vol.14(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-8814 ; DOI: 10.1177/1729881417748135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cho, K
 2. Cho, Kyungeun
 3. Um, K.
 4. Cho, Seoungjae
 5. Um, Kyhyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...