skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Chủ đề: Risk Factors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violence of the Lambs.(violent behaviour a combination of genetic and environmental influences)

Holden, Constance

Science, July 28, 2000, Vol.289(5479), p.580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and medicine.(News)

Holden, Constance

Science, Oct 24, 2003, Vol.302(5645), p.594(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychopharmacology. FDA weighs suicide risk in children on antidepressants

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 06 February 2004, Vol.303(5659), pp.745 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 14764841 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holden, C.
  2. Holden, Constance
  3. Constance Holden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...