skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Risk Assessment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological risk assessment of the metallic pollution in the soil and sediment in Tingjiang basin

Zhang, Linlin ; Lv, Jungang

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.73(4), pp.1799-1803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3530-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of Chloropyromorphite in Ryegrass Rhizosphere as Affected by Root-Secreted Low Molecular Weight Organic Acids

Wei, Wei ; Wang, Yu ; Wang, Zheng ; Han, Ruiming ; Li, Shiyin ; Wei, Zhenggui ; Zhang, Yong; Kothe, Erika (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160628 ; PMCID: 4975447 ; PMID: 27494023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Yong Zhang
  3. Lv Jungang
  4. Chen, Chen-Tung Arthur
  5. Zheng Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...