skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Risk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are there dangers in biologic dose reduction strategies?

Chan, Christopher K.Y ; Holroyd, Christopher R ; Mason, Alice ; Zarroug, Jalaa ; Edwards, Christopher J

Autoimmunity Reviews, July 2016, Vol.15(7), pp.742-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-9972 ; E-ISSN: 1568-9972 ; DOI: 10.1016/j.autrev.2016.03.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reward and reward uncertainty in episodic memory

Mason, Alice ; Farrell, Simon ; Howard-Jones, Paul ; Ludwig, Casimir J.H

Journal of Memory and Language, October 2017, Vol.96, pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-596X ; E-ISSN: 1096-0821 ; DOI: 10.1016/j.jml.2017.05.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mason, Alice
  2. Zarrougb, Jalaa
  3. Holroyda, Christopher
  4. Holroyd, Christopher R
  5. Ludwig, Casimir J.H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...