skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Anja xóa Chủ đề: Rho Gtp-Binding Proteins xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Guanine nucleotide exchange factors for Rho GTPases: turning on the switch
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guanine nucleotide exchange factors for Rho GTPases: turning on the switch

Schmidt, A.

Genes & Development, 7/1/2002, Vol.16(13), pp.1587-1609 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 08909369 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gad.1003302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, A ; Bickle, M ; Beck, T ; Hall, M N

Cell, 21 February 1997, Vol.88(4), pp.531-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9038344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton

Helliwell, S B ; Schmidt, A ; Ohya, Y ; Hall, M N

Current biology : CB, 05 November 1998, Vol.8(22), pp.1211-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; PMID: 9811607 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell wall integrity modulates RHO1 activity via the exchange factor ROM2

Bickle, M ; Delley, P A ; Schmidt, A ; Hall, M N

The EMBO journal, 15 April 1998, Vol.17(8), pp.2235-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9545237 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Schmidt, Anja
  3. Hall, Michael N
  4. Schmidt
  5. Hall, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...