skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Bailliere&Apos;S Clinical Rheumatology xóa Chủ đề: Rheumatic Diseases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

d-Penicillamine

Joyce, David A.

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1990, Vol.4(3), pp.553-574

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80007-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheumatic syndromes associated with parasites

Mcgill, Paul E.

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1995, Vol.9(1), pp.201-213

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(05)80156-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McGill, P.E.
  2. Mcgill, Paul E
  3. Joyce, David A
  4. Joyce, D.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...