skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Revolutions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational revolutionary ideologies

Katz, Mark

Society, 2005, Vol.42(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02687511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-democratic revolutions and attempts at state breakup: is there a connection?

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2007, Vol.169(3), p.111(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a revolution in Central Asia?

Katz, Mark N.

Communist and Post-Communist Studies, June, 2007, Vol.40(2), p.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary change in Central Asia

Katz, Mark N.

World Affairs, Spring, 2006, Vol.168(4), p.157(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic revolutions: why some succeed, why others fail

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2004, Vol.166(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be revolution in Central Asia?

Katz, Mark N

Communist and Post-Communist Studies, 2007, Vol.40(2), pp.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2007.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution: Refining Its Defining

Yinger, J. ; Katz, Mark

International Journal of Group Tensions, 2001, Vol.30(4), pp.349-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-0732 ; E-ISSN: 1573-3408 ; DOI: 10.1023/A:1012724902591

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth Great Power.(Review)

Katz, Mark N.

American Political Science Review, Dec, 2000, Vol.94(4), p.991 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua and the Philippines.(Review)

Katz, Mark N.

International Journal of Middle East Studies, August, 2001, Vol.33(3), p.452(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Katz, Mark ; Wickham-Crowley, Timothy

Studies in Comparative International Development, 2003, Vol.37(4), pp.117-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3606 ; E-ISSN: 1936-6167 ; DOI: 10.1007/BF02686274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2001  (1)
  2. 2001đến2002  (2)
  3. 2003đến2003  (1)
  4. 2004đến2005  (2)
  5. Sau 2005  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...