skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kohn, Hans xóa Chủ đề: Reviews of Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Man vs. Power Politics (Book Review)

Coker, Francis W.

The Journal of Modern History, 01 June 1948, Vol.20(2), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'évolution des rapports politiques depuis 1750: Liberté, intégration, unité (Book Review)

Brown, Stuart Gerry

The Journal of Modern History, 01 March 1952, Vol.24(1), pp.79-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

San Juan Archipelago: Study of the Joint Occupation of San Juan Island (Book Review)

Sears, Louis Martin

The Journal of Modern History, 01 March 1944, Vol.16(1), pp.66-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/236797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cahiers d'histoire de la Révolution française (Book Review)

Palmer, R. R.

The Journal of Modern History, 01 June 1947, Vol.19(2), pp.161-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahatma Gandhi, der Mann, sein Werk, und seine Wirkung: Eine Untersuchung zur Religionssoziologie und politischen Ethik (Book Review)

Kohn, Hans

The Journal of Modern History, 01 June 1953, Vol.25(2), pp.191-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grundtvig (Book Review)

Kohn, Hans

The Journal of Modern History, 01 December 1953, Vol.25(4), pp.424-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italy from Napoleon to Mussolini (Book Review)

Salomone, A. William

The Journal of Modern History, 01 December 1950, Vol.22(4), pp.371-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kohn, Hans
  2. Beale, Georgia Robison
  3. Paul H. Clyde
  4. Schmitt, Bernadotte E.
  5. Palmer, R. R.

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...