skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Al-Zn-Mg-Cu Alloy xóa Chủ đề: Retrogression xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retrogression and re-aging treatment of Al-9.99%Zn-1.72%Cu-2.5%Mg-0.13%Zr aluminum alloy

Feng, Chun ; Liu, Zhi-Yi ; Ning, Ai-Lin ; Liu, Yan-Bin ; Zeng, Su-Min

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(5), pp.1163-1170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60395-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. NING Ai-lin
  2. LIU Yan-bin
  3. FENG Chun, LIU Zhi-yi, NING Ai-lin, LID Yan-bin, ZENG Su-min
  4. ZENG Su-min
  5. LIU Zhi-yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...