skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Retinoid X Receptor... xóa Chủ đề: Proteins xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50nm-Scale Localization of Single Unmodified, Isotopically Enriched, Proteins in Cells

Delaune, Anthony ; Cabin-Flaman, Armelle ; Legent, Guillaume ; Gibouin, David ; Smet-Nocca, Caroline ; Lefebvre, Fabrice ; Benecke, Arndt ; Vasse, Marc ; Ripoll, Camille; Wrede, Paul (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0056559 ; PMCID: 3576336 ; PMID: 23431383

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wrede, Paul
  2. Armelle Cabin-Flaman
  3. Caroline Smet-Nocca
  4. Legent, Guillaume
  5. Marc Vasse

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...