skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Retinal Degeneration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unusual presentation of Best's disease.

Fletcher, R C ; Jampol, L M ; Rimm, W

British Journal of Ophthalmology, 1 November 1977, Vol.61(11), p.719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjo.61.11.719 ; PMID: 588527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rod-cone dysplasia in Irish setters: a defect in cyclic GMP metabolism in visual cells

Aquirre, G ; Farber, D ; Lolley, R ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 22 September 1978, Vol.201(4361), pp.1133-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 210508 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic nucleotide content and phosphodiesterase activity in the rds mouse 020/A) retina

Sanyal, S ; Fletcher, R ; Liu, Y.P ; Aguirre, G ; Chader, G

Experimental Eye Research, 1984, Vol.38(3), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4835 ; E-ISSN: 1096-0007 ; DOI: 10.1016/0014-4835(84)90163-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic GMP phosphodiesterase activator: Involvement in a hereditary retinal degeneration

Chader, G ; Liu, Y ; O'Brien, P ; Fletcher, R ; Krishna, G ; Aguirre, G ; Farber, D ; Lolley, R

Neurochemistry International, 1980, Vol.1, pp.441-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-0186 ; E-ISSN: 1872-9754 ; DOI: 10.1016/0197-0186(80)90078-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retinal degeneration in the dog. III. Abnormal cyclic nucleotide metabolism in rod-cone dysplasia

Aguirre, G ; Farber, D ; Lolley, R ; O'Brien, P ; Alligood, J ; Fletcher, R T ; Chader, G

Experimental eye research, December 1982, Vol.35(6), pp.625-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4835 ; PMID: 6295790 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retinal degenerations in the dog III abnormal cyclic nucleotide metabolism in rod-cone dysplasia

Aguirre, Gustavo ; Farber, Debora ; Lolley, Richard ; O'Brien, Paul ; Alligood, James ; Fletcher, R. Theodore ; Chader, Gerald

Experimental Eye Research, 1982, Vol.35(6), pp.625-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4835 ; E-ISSN: 1096-0007 ; DOI: 10.1016/S0014-4835(82)80075-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic nucleotide metabolism in inherited retinopathy in collies: a biochemical and histochemical study

Woodford, B J ; Liu, Y ; Fletcher, R T ; Chader, G J ; Farber, D B ; Santos-Anderson, R ; Tso, M O

Experimental eye research, May 1982, Vol.34(5), pp.703-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4835 ; PMID: 6282610 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chader, G
  2. Aguirre, G
  3. Lolley, R
  4. Fletcher, R.T.
  5. Fletcher, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...