skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proc. Natl. Acad. Sci. Usa xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Chủ đề: Enzymes xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Residues xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for substrate activation and regulation by cystathionine beta-synthase (CBS) domains in cystathionine [beta]-synthase.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Koutmos, Markos ; Kabil, Omer ; Smith, Janet L. ; Banerjee, Ruma

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 7, 2010, Vol.107(49), p.20958(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markos Koutmos
  2. Smith , Janet L.
  3. Smith, Jl
  4. Kabil , Omer
  5. Petsko, Gregory A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...