skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Chủ đề: Research Article xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion wear in milling titanium alloys

Min, Wang ; Min, Wang ; Youzhen, Zhang

Materials Science and Technology, 01 June 1988, Vol.4(6), p.548-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1179/mst.1988.4.6.548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-strain deformation of dual-phase steel

Zhang, Y. S. ; Nutting, J.

Materials Science and Technology, 01 June 1986, Vol.2(6), p.564-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1179/mst.1986.2.6.564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision Dissociation Model in Ion Nitriding

Bingzhong, Xu ; Yingzhi, Zhang

Surface Engineering, 01 January 1987, Vol.3(3), p.226-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0844 ; E-ISSN: 1743-2944 ; DOI: 10.1179/sur.1987.3.3.226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Yingzhi, Zhang
  3. Zhang, Y. S
  4. Min, Wang
  5. Min, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...