skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Expanding Access to Research Data: Reconciling Risks and Opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Access to Research Data: Reconciling Risks and Opportunities

Panel on Data Access for Research Purposes ;Committee on National Statistics ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Data Access for Research Purposes (Corporate Author)

ISBN: 9780309100120 ; ISBN: 0309100127 ; E-ISBN: 9780309653404 ; E-ISBN: 0309653401 ; DOI: 10.17226/11434

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...