skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Requirements Modeling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison and evaluation of goal-oriented satisfaction analysis techniques

Horkoff, Jennifer ; Yu, Eric

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(3), pp.199-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0143-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capturing data quality requirements for web applications by means of DQ_WebRE

Guerra-García, César ; Caballero, Ismael ; Piattini, Mario

Information Systems Frontiers, 2013, Vol.15(3), pp.433-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-012-9401-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Caballero, Ismael
  2. Castellanos, Malu
  3. Horkoff, J.
  4. Yu, Eric
  5. Piattini, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...