skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Requirements Engineering Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Classification of Problems Associated with Requirements Engineering Education: Towards an Integrated View

Memon, Rafia ; Salim, Siti ; Ahmad, Rodina

Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, Vol.39(3), pp.1923-1935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1319-8025 ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: 10.1007/s13369-013-0901-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?

Svensson, Richard ; Regnell, Björn

Requirements Engineering, 2017, Vol.22(4), pp.475-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0248-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Regnell, Björn
  2. Memon, Rafia
  3. Salim, SS
  4. Memon, R.N.
  5. Salim, Siti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...