skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Em Tese xóa Chủ đề: Representação Política xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As mulheres dirigentes do partido dos trabalhadores: perfil e desafios à participação substantiva

Tassia Rabelo de Pinho

Em Tese, 01 July 2016, Vol.13(1), pp.65-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2016v13n1p65

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tassia Rabelo de Pinho
  2. De Pinho, Tassia Rabelo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...