skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Chủ đề: Remediation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Seaweeds on Degradation of DDT in Soils

Sudharshan, Simi ; Mallavarapu, Megharaj ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1715-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of the source of PFOS and PFOA contamination at a military air base site

Arias E, Victor ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-4111-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Perfluorooctane Sulfonate in Contaminated Soils by Modified Clay Adsorbent—a Risk-Based Approach

Das, Piw ; Arias E., Victor ; Kambala, Venkata ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1714-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of traditional and innovative characterization techniques for flux-based assessment of Dense Non-aqueous Phase Liquid (DNAPL) sites

Basu, Nandita B ; Suresh, P ; Rao, C ; Poyer, Irene C ; Nandy, Subhas ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Davis, Greg B ; Patterson, Bradley M ; Annable, Michael D ; Hatfield, Kirk

Journal of Contaminant Hydrology, 2009, Vol.105(3), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7722 ; E-ISSN: 1873-6009 ; DOI: 10.1016/j.jconhyd.2008.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, Ravi
  2. Naidu, R
  3. Mallavarapu, M
  4. Mallavarapu, Megharaj
  5. Arias E, Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...