skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Religious Facilities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statue of San Luis Obispo de Tolosa at the mission of the same name, ca.1906

Pierce, C.C. (Charles C.), 1861-1946

DOI: 10.25549/chs-m16629

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Los Angeles Plaza church priests with Don Antonio Coronel examining church records, ca.1885-1900

Unknown

DOI: 10.25549/chs-m13613

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Los Angeles Plaza church priests with Don Antonio Coronel examining church records, ca.1885-1900

Unknown

DOI: 10.25549/chs-m3868

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing by Edward Vischer from Alexander Forbes' 1829 book on California, published in London, of Mexican people at San Francisco bay, ca.1829

Vischer, Edward ; Pierce, C.C. (Charles C.), 1861-1946

DOI: 10.25549/chs-m12985

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The painting "Christ and the Adultress" by Hofmann, [s.d.]

Hofmann, Heinrich Johann ; Pierce, C.C. (Charles C.), 1861-1946

DOI: 10.25549/chs-m18258

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Painting "The Boy Jesus in the Temple" by Hoffman, [s.d.]

Hofmann, Heinrich Johann ; Pierce, C.C. (Charles C.), 1861-1946

DOI: 10.25549/chs-m18254

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pierce, C.C. , 1861-1946
  2. Hofmann, Heinrich Johann
  3. Unknown
  4. Vischer, Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...