skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of Religious Assimilation: Second‐Generation Asian Americans’ Religious Retention and Religiosity

Chen, Carolyn ; Park, Jerry Z.

Journal for the Scientific Study of Religion, September 2019, Vol.58(3), pp.666-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294 ; E-ISSN: 1468-5906 ; DOI: 10.1111/jssr.12612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americans preferred Syrian refugees who are female, English-speaking, and Christian on the eve of Donald Trump’s election

Adida, Claire L ; Lo, Adeline ; Platas, Melina R; Sykes, Bryan L. (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222504 ; PMCID: 6786519 ; PMID: 31600224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish New York: The Remarkable Story of a City and a People.(Book review)

Chanes, Jerome A.

American Jewish History, 2019, Vol.103(3), p.385(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-0178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chanes, Jerome
  2. Adida, Claire L
  3. Lo, A.
  4. Chanes, Ja
  5. Park, J.Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...